VISI, MISI & OBJEKTIF

VISI

  • Menjadikan universiti yang bitara dalam persekitaran kampus yang sejahtera.

MISI

  • Menerapkan amalan pengurusan risiko, keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan cekap dan berkesan dalam semua aspek.

OBJEKTIF

  • Memantapkan amalan pengurusan risiko selaras dengan keperluan tadbir urus universiti.
  • Memastikan persekitaran kerja yang selamat dan kondusif.
  • Membudayakan gaya hidup sihat dan sejahtera dalam kalangan warga kampus.