1. Mengkaji dan mengesyorkan Polisi Pengurusan Risiko yang menentukan dasar-dasar dan garis panduan utama, dan apa-apa perubahan penting yang perlu untuk diluluskan oleh Lembaga Pengarah Universiti;

2. Mengesah dan meluluskan daftar risiko Universiti

3. Merancang dan menentukan pelan tindakan pencegahan bagi risiko yang signifikan tinggi;

4. Menasihati Universiti dalam pengurusan aktiviti atau projek yang berisiko tinggi;

5. Mempertimbangkan dan menentukan sama ada cadangan pembangunan projek utama Universiti adalah cukup komprehensif untuk menangani risiko strategik dan operasi yang berkaitan.

6. Menunjukkan kepimpinan dan komitmen untuk memastikan risiko dan peluang yang mempengaruhi pematuhan kepada perkhidmatan serta kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dikenal pasti dan di atasi.

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan pengurusan risiko Universiti.

Pengerusi
Ahli LPU

Keahlian
Ahli LPU
Naib Canselor
Pendaftar
Bendahari, Jabatan Bendahari
Pengarah, Jabatan Pengurusan Pembangunan dan Harta Benda (JPPHB)
Penasihat Undang-Undang
Pengarah, Bahagian Perancangan Korporat

Setiausaha
Pengarah, Bahagian Pengurusan Risiko dan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

Urus Setia
Bahagian Pengurusan Risiko dan Keselamatan & Kesihatan pekerjaan